Inscripció Mercat d'Art Jove

TD99-215-30 Inscripció Mercat d'Art Jove

DADES BÀSIQUES SOL·LICITANT

Nom i cognoms de la persona SOL·LICITANT *
DNI/ NIF/ CIF. *
Nom ARTÍSTIC *

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS

Adreça de correu electrònic *
Telèfon *
Nom de la via
Número
Pis
Porta
Codi postal
Municipi
Província/ País

DADES DE L'ARTISTA

Estil artístic *
Breu descripció de les creacions artístiques

TRACTAMENT DE DADES

Marqueu la casella corresponent:
Autoritzo que les meves dades de caràcter personal -nom i cognoms, imatges i fotografies en què aparegui (relacionades amb activitats de comunicació vinculades al Departament de Joventut de l’Ajuntament de Gavà - puguin ser difoses en publicacions, com la web de l’Ajuntament de Gavà, com la de Gavà Jove, i en qualsevol altre mitjà de comunicació i xarxes socials de l’Ajuntament de Gavà.
Facebook
Autorització perquè les dades de caràcter personal de l'entitat i del/de la president/a o representant legal -nom i cognoms, adreça electrònica, adreça postal, telèfons, imatges i fotografies en què aparegui (relacionades amb activitats de comunicació vinculades al Departament de Joventut de l’ajuntament de Gavà) -puguin ser difoses en les xarxes socials de l’Ajuntament de Gavà en temes relacionats amb la creació artística juvenil de de Gavà. En aquests cas estic autoritzant expressament i soc coneixedor/a que aquestes dades de caràcter personal queden sotmeses a les condicions establertes per aquesta/es plataforma/es, de manera que, estic acceptant, expressament, les seves condicions d’ús.
Instagram
Autorització perquè les dades de caràcter personal de l'entitat i del/de la president/a o representant legal -nom i cognoms, adreça electrònica, adreça postal, telèfons, imatges i fotografies en què aparegui (relacionades amb activitats de comunicació vinculades al Departament de Joventut de l’ajuntament de Gavà) -puguin ser difoses en les xarxes socials de l’Ajuntament de Gavà en temes relacionats amb la creació artística juvenil de de Gavà. En aquests cas estic autoritzant expressament i soc coneixedor/a que aquestes dades de caràcter personal queden sotmeses a les condicions establertes per aquesta/es plataforma/es, de manera que, estic acceptant, expressament, les seves condicions d’ús.
Twitter
Autorització perquè les dades de caràcter personal de l'entitat i del/de la president/a o representant legal -nom i cognoms, adreça electrònica, adreça postal, telèfons, imatges i fotografies en què aparegui (relacionades amb activitats de comunicació vinculades al Departament de Joventut de l’ajuntament de Gavà) -puguin ser difoses en les xarxes socials de l’Ajuntament de Gavà en temes relacionats amb la creació artística juvenil de de Gavà. En aquests cas estic autoritzant expressament i soc coneixedor/a que aquestes dades de caràcter personal queden sotmeses a les condicions establertes per aquesta/es plataforma/es, de manera que, estic acceptant, expressament, les seves condicions d’ús.
TikTok
Autorització perquè les dades de caràcter personal de l'entitat i del/de la president/a o representant legal -nom i cognoms, adreça electrònica, adreça postal, telèfons, imatges i fotografies en què aparegui (relacionades amb activitats de comunicació vinculades al Departament de Joventut de l’ajuntament de Gavà) -puguin ser difoses en les xarxes socials de l’Ajuntament de Gavà en temes relacionats amb la creació artística juvenil de de Gavà. En aquests cas estic autoritzant expressament i soc coneixedor/a que aquestes dades de caràcter personal queden sotmeses a les condicions establertes per aquesta/es plataforma/es, de manera que, estic acceptant, expressament, les seves condicions d’ús.
Telegram
Autorització perquè les dades de caràcter personal de l'entitat i del/de la president/a o representant legal -nom i cognoms, adreça electrònica, adreça postal, telèfons, imatges i fotografies en què aparegui (relacionades amb activitats de comunicació vinculades al Departament de Joventut de l’ajuntament de Gavà) -puguin ser difoses en les xarxes socials de l’Ajuntament de Gavà en temes relacionats amb la creació artística juvenil de de Gavà. En aquests cas estic autoritzant expressament i soc coneixedor/a que aquestes dades de caràcter personal queden sotmeses a les condicions establertes per aquesta/es plataforma/es, de manera que, estic acceptant, expressament, les seves condicions d’ús.
Desitjo rebre les notificacions en relació amb aquesta sol·licitud, en castellà.
SOL·LICITO, en les notificacions successives.
Ompliu-ho només les persones interessades no obligades a rebre notificacions electròniques –persones físiques

CONSULTA i OBTENCIO de documents que es trobin en poder d’una administració pública o que hagin estat elaborats per qualsevol

Nega el seu consentiment
Es presumeix que autoritzeu la consulta i obtenció de documents, si no us hi oposeu expressament -art. 28.2 Llei 39/2015) n cas que us hi hàgiu oposat expressament –heu marcat la casella anterior-, per poder tramitar la vostra sol·licitud haureu d’aportar a l’Ajuntament de Gavà la documentació requerida. No hi ha la possibilitat d’oposar-s'hi si aquesta documentació se sol·licita per a l’exercici de potestats sancionadores o d’inspecció.)

CONSULTA i OBTENCIÓ de dades i documents aportats per la persona interessada a qualsevol administració pública.

Nega el seu consentiment
Es presumeix que autoritzeu la consulta i/o obtenció de documents si no us hi oposeu expressament o si la normativa aplicable requereix el consentiment exprés -art. 28.3 Llei 39/2015)
Adminisrtació i òrgan administratiu
Dia de la presentació i núm. de registre d'entrada.
Documents aportats

AUTORITZACIÓ per tractar les dades personals per a la finalitat: Unificació de la identificació del/de la ciutadà/ana.

Marqueu la casella corresponent:
Dono el consentiment perquè les meves dades de caràcter personal, facilitades en el present document (dades identificatives: nom, cognoms, representant, adreça postal i electrònica i DNI o document anàleg), es tractin per a la finalitat: gestió integral de la participació ciutadana de l’Ajuntament de Gavà.

AUTORITZACIÓ per tractar les dades personals per a la finalitat: Participació ciutadana.

Marqueu la casella corresponent:
Dono el consentiment perquè les meves dades de caràcter personal, facilitades en el present document (dades identificatives: nom, cognoms, representant, adreça postal i electrònica i DNI o document anàleg), puguin ser reutilitzades per tractar-les amb la finalitat d’unificar la identificació del/de la ciutadà/ana en tots els tràmits que efectuï amb l’Ajuntament de Gavà.

TD99-215-30
Informació bàsica sobre el tractament de dades personals
Responsable del tractament: Ajuntament de Gavà.
Delegat de Protecció de dades: dpd@gava.cat
Finalitat del tractament: Gestionar la sol·licitud de participació del mercat d’Art Jove
Drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i d’oposició, presentant el formulari corresponent al registre electrònic de l’Ajuntament de Gavà https://eseu.gava.cat/
Informació addicional ampliada a: Protecció de dades de caràcter personal a la web: https://eseu.gava.cat/