SERVEI DE MISSATGERIA INSTANTÀNIA WHATSAPP PER REBRE INFORMACIÓ DE FORMACIÓ I OFERTES DE FEINA

SERVICIO DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA WHATSAPP PARA RECIBIR INFORMACIÓN DE FORMACIÓN Y OFERTAS DE EMPLEO

TD99_215_31_SERVEI DE MISSATGERIA INSTANTÀNIA WHATSAPP PER REBRE INFORMACIÓ DE FORMACIÓ I OFERTES DE FEINA

SERVEI DE MISSATGERIA INSTANTÀNIA WHATSAPP PER REBRE INFORMACIÓ DE FORMACIÓ I OFERTES DE FEINA

Nom i Cognoms de la persona SOL·LICITANT / Nombre y Apellidos de la persona SOLICITANTE *
DNI / NIE *
Telèfon móbil / Teléfono móvil *
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico *
Data de naixement / Fecha de nacimiento *

SOL·LICITO ALTA / Solicito alta

SOL·LICITO / Solicito *
ALTA com a persona usuària del servei de notificacions de missatgeria instantània WhatsApp amb la finalitat de rebre informació de formació i ofertes de feina gestionats pel departament d’Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Gavà / ALTA como persona usuaria del servicio de notificaciones de mensajería instantánea WhatsApp con el fin de recibir información de formación y ofertas de trabajo gestionados por el departamento de Empresa y Ocupación del Ayuntamiento de Gavà.

Notificacions / Notificaciones

Rebre notificacions / Recibir notificaciones *
Desitjo rebre les notificacions, d’aquesta sol·licitud, en l'idioma següent: / Deseo recibir las notificaciones, de esta solicitud, en el siguiente idioma:

Consentiments / Consentimientos

Dono el consentiment / Dar consentimiento *
Dono el consentiment perquè les meves dades de caràcter personal: nom i cognoms i telèfon, puguin ser utilitzades a través de l’aplicatiu de missatgeria instantània WhatsApp amb la finalitat de rebre informació de formació i ofertes de feina gestionats pel departament d’Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Gavà. Cas que vostè autoritzi, les dades queden sotmeses a les condicions establertes per aquesta plataforma, de manera que en aquest cas vostè està acceptant, expressament, les seves condicions d’ús. / Doy el consentimiento porque mis datos de carácter personal: nombre y apellidos y teléfono, puedan ser utilizados a través del aplicativo de mensajería instantánea WhatsApp con el fin de recibir información de formación y ofertas de trabajo gestionados por el departamento de Empresa y Ocupación del Ayuntamiento de Gavà. Caso que usted autorice, los datos quedan sometidos a las condiciones establecidas por esta plataforma, de forma que en este caso usted está aceptando, expresamente, sus condiciones de uso.

TD99-215-31
Informació bàsica sobre el tractament de dades personals
Responsable del tractament: Ajuntament de Gavà.
Delegat de Protecció de dades: dpd@gava.cat
Finalitat del tractament: (AT032FO) Rebre informació de formació i ofertes de feina gestionats pel departament d’Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de Gavà.
Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i d’oposició, presentant el formulari corresponent al registre electrònic de l’Ajuntament de Gavà https://eseu.gava.cat/
Informació addicional ampliada a: Protecció de dades de caràcter personal a la web: https://eseu.gava.cat/


Información básica sobre el tratamiento de datos personales
Responsable del tratamiento: Ajuntament de Gavà.
Delegado de Protección de datos: dpd@gava.cat
Finalidad del tratamiento: (AT032FO) Recibir información de formación y ofertas de trabajo gestionados por el departamento de Empresa y Ocupación del Ayuntamiento de Gavà.
Ejercicio de derechos de los interesados: >De acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento, presentando el formulario correspondiente al registro electrónico del Ayuntamiento de Gavà https://eseu.gava.cat/
Información adicional ampliada en: Protección de datos de carácter personal al web: https://eseu.gava.cat/